in opbouw

Studyspace

Vind de beste plekken om in Brussel te studeren

terug naar de startpagina

Wettelijke vermeldingen en privacyverklaring

Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau.

Naamsestraat 59 - 1000 Brussel

info@perspective.brussels

T: +32 2 435 42 00 - F: + 32 2 435 43 99

Verantwoordelijke uitgever: Antoine de Borman (Directeur-generaal)

Team belast met het beheer van de website:: communication@perspective.brussels

Ontwerp en realisatie van de website

Webdesign en ontwikkeling: Bien à vous sprl

Deze website is gemaakt in Open Source, dankzij het beheersysteem Drupal.

De website is getest voor de browsers Firefox, Internet Explorer en Safari en voor de systemen Windows, Mac en Linux.

Grafische vormgeving:: Pierre Lecrenier


Hosting van de website

De hosting en het technische onderhoud worden verzorgd door OVH.


Fotocredits - Beeldrecht

 1. De beelden die worden gebruikt op de website van perspective.brussels zijn eigendom van het Brussels Planningsbureau of van ieder ander fysiek persoon of rechtspersoon vermeld in het copyright.
 2. De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.
 3. Op grond van de regels toepasbaar op het beeldrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

Verantwoordelijkheid - Disclaimer

 1. Deze website is bedoeld om het publiek informatie te geven over onze initiatieven en die van onze partners in het algemeen. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren. We kunnen echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld van het publiek. Dientengevolge weigert het Brussels Planningsbureau elke verantwoordelijkheid betreffende elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of omissie van informatie op deze website.
 2. We willen de ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. Het Brussels Planningsbureau weigert elke verantwoordelijkheid voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 3. Deze website kan hypertextlinks naar andere websites of verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Het Brussels Planningsbureau beheert deze websites niet. Dientengevolge kunnen de inhoud van deze websites noch de links op deze websites noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van het Brussels Planningsbureau impliceren.
 4. Het Brussels Planningsbureau behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze wettelijke vermeldingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.

Auteursrecht

 1. De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website voorbehouden.
 2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die het Brussels Planningsbureau publiceert, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.
 3. In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, Boek XI, Titel 5 over auteursrechten en vergelijkbare rechten hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik en onder voorbehoud van de naleving van alle drie volgende voorwaarden:
  • duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: www.perspective.brussels
  • gratis verspreiding
  • naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen)
 4. Voor elk ander gebruik van de teksten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger (communication@perspective.brussels)